Kategoriler
Son Yazılar
Kadir Uludag    31/12/2012 16:01    Eğitim

1. Aşağıdaki psikoloji okulu ile temsilcisinden hangisi yanlış olarak verilmiştir?
a)Gestaltçı yaklaşım- Max Wertheimer
b)Davranışçı yaklaşım-John B.Watson
c)İnsancıl yaklaşım-Abraham Moslow
d)Psikodinamik yaklaşım-Sigmund Freud
e)İşlevselci yaklaşım-Edwart Titchener

2. Aşağıdaki psikoloji araştırma yöntemlerinden hangisi yanlıştır?
a)Doğal gözlem
b)Survey
c)Yarı deney
d)Vaka incelemesi
e)Deney

3. Aşağıdakilerden hangisinde olumsuz korelasyona örnek vardır?
a)Sınıftaki öğrenci sayısı arttıkça ders veriminde düşme olur.
b)Ülkenin ekonomik geliri arttıkça sosyal refah düzeyi artar.
c)Evde su israfı arttıkça faturada artış olur.
d)Dinlediğimiz müzik sesi yükseldikçe kulaklarımızda problem olma olasılığı artar.
e)Kitap okuyanların sayısı azaldıkça gerçek bilen insan sayısı azalır

4. Bir deneyde neden olan değişkene bağlı olarak değişen değişkenin deney grubu ile karşılaştırmak için kullanılan gruba ne denir?
a)Denek
b)Deney grubu
c)Kontrol grubu
d)Bağımsız değişken 
e)Bağımlı değişken

5. Algı ile ilgili verilmiş olan ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Algı öznel bir süreçtir.
b) Algı duyumsal yaşantılardan gelen hammaddeyi örgütleyip, anlamlandırmayı kapsar.
c) İçsel ve dışsal çevredeki bilginin yakalanması ve bu bilginin beyne iletilmesidir.
d) Algı, duyumsal süreçte edinilen hammaddeyi işleme sürecidir.
e) Algının gerçekleşmesi için, duyum şarttır.

6. Bir sınıfta sosyoloji öğretmeni ders anlatmaktadır. Öğrencisi olan Ümit ne kadar çok sosyoloji dersini sevse de dışarıdan geçen arkadaşını görüp dikkatini dağıtmıştır. Bu durumda öğrenciye göre neresi şekil neresi zemindir?
a) Ümit’e göre hocası şekil, arkadaşı zemindir ne de olsa öğrenci o dersi çok seviyordur.
b) Ümit’in arkadaşı dışarıdadır onun için arkadaşı şekil ya da zeminle ilgisi yoktur.
c) Sınıftaki diğer arkadaşlarını şekil olarak görmüştür.
d) Ümit’e göre hocası zemin dışarıdaki arkadaşı şekildir.
e) Öğrenci hem öğretmenini hem de arkadaşını şekil zemin olarak göremez.

7. Ünlü Psikolog Jean Piaget’in bilişsel kuramını kendi çocuklarının büyüme ve gelişmesini inceleyerek geliştirdiği ve tek birey üzerinde çok zengin bilgiler edinmeyi sağlayan yöntemin adı nedir?
a)Survey
b)Anket
c)Temsil edici örneklem
d)Korelasyon katsayısı
e)Vaka incelemesi

8. Aşağıda verilmiş olan tek göze bağlı ipuçlarından hangisi yanlıştır?
a)Doğrusal perspektif
b)Retinal ayrılık
c)Göreli büyüklük
d)Örtüşme
e)Dokum gradyanı

9. Korelasyon analizindeki en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir?
a) İki değişkenin sadece ekonomik yönleriyle birbirini etkilemesidir.
b) İki değişken sadece manevi yönüyle birbirini etkiler.
c) İki değişkenden birinin diğerine göre daha üstün kabul edilmesi
d) Toplum tarafından uygun olarak seçilenin korelasyonun en önemli özelliği olarak kabul edilmesi.
e) İki değişkenin arasında çok güçlü bağ olsa bile, bu ilişkinin bir neden-sonuç ilişkisi olmadığıdır.

10. Algının nasıl yorumlanacağına karar verme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Algılama süreci
b) Onaylama kodu
c) Sentez oluşturma
d) Hipotez test etme süreci
e) Yorumlama süreci

11. Bir dere kenarında oturan Ahmet dereye uzun süre bakmıştır. Bir süre sonra sanki derenin sabit olarak yerinde kaldığını kendinin ise hareket ettiğini algılamıştır. Bu duruma göre Ahmet’in kendini gidiyormuş gibi algılamasına ne denir?
a) Değişmeyen hareket algısı
b) Açık hava sendromu
c) Gerçekte hareket algısı
d) Doğrusal perspektif
e) Görünürde hareket algısı

12. Küçük nesnelerin uzakta, büyük nesnelerin yakında algılanmasına ne denir?
a) Göreli büyüklük
b) Görsel alanda yükseklik
c) Doğrusal perspektif
d) Dokum gradyanı
e) Büyüklük değişmezliği

13. ve 14. soruyu aşağıdaki metne göre yapınız.

Sadece ders çalışmak için babasına bilgisayar aldıran bir çocuk bir süre sonra bilgisayarda çok zaman harcamaya başlar ve derslerini ihmal eder. Okulda da büyük performans düşüklüğü gözlenen çocuğun öğretmeni, velisini okula çağırıp çocuğun durumunu anlatır. Buna sinir olan babası eve gittiğinde ilk yaptığı şey çocuğun odasından bilgisayarı almak ve derslerini düzene koyup takdir belgesi getirinceye kadar bilgisayarı göstermeyeceğini söyler. Çocuk tam bir sanal oyun bağımlısı olduğu için okula gidiyorum diye internet cafeye gidip yine aynı oyununu oynamaya devam eder.

13. Yukarıdaki metne göre çocuğun babasının bilgisayara el koyarak çocuğun problemini gidereceğini düşünmesine ne denir?
a) Olumlu ceza
b) Olumsuz pekiştirme 
c) Olumsuz ceza
d) Olumlu pekiştirme
e) Ebeveyn-çocuk ilişkisi

14. Çocuğun, babasının bilgisayarını aldığını aldırış etmeden dışarıda daha rahat ve daha fazla sanal oyun oynamasına ne denir?
a) Olumlu pekiştirme
b) Ebeveyn-çocuk ilişkisi
c) Olumsuz ceza
d) Olumlu ceza
e) Olumsuz pekiştirme

15. Aşağıdakilerden hangisi pekiştireç hakkında doğru bilgidir?
a) Bir davranışın tekrar olma olasılığını arttırma işlemidir.
b) Davranışın tekrar olma olasılığını arttıran durum ya da nesnedir.
c) Yaptırmak istediğimiz şeye doğru yönelme eğilimidir.
d) Davranışı takiben verilen ödüllerin adına denir.
e) Olumsuz durumdan sonra bir daha nesne ya da durumu yapmayacağımızdır.

16. İstendik davranışa gittikçe yaklaşan davranışı pekiştirerek sonunda istendik davranışın yapılmasını sağlayan edimsel koşullanma sürecine ne denir?
a) Pekiştirme
b) Pekiştirme tarifeleri
c) Sabit zaman aralıklı pekiştirme
d) Şekillendirme
e) Kavrama

17. Diktiği her yüz fidan başına 10 lira alan bir tarım işçisi aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisine göre adlandırılır?
a) Sabit zaman aralıklı pekiştirme
b) Değişken oranlı pekiştirme
c) Sabit oranlı pekiştirme
d) Değişken zaman aralıklı pekiştirme

18. Aşağıdaki bilgilerden hangisi edimsel koşullanmada yoktur?
a) Edimsel koşullanma sürecinde sönme ve geri gelme vardır.
b) Edimsel koşullanmada, organizmanın edimsel davranışını pekiştirmeyi bırakırsanız, davranışı söndürmüş olursunuz.
c) Edimsel koşullanmayı popüler hale getiren Skinner’dir.
d) Edimsel koşullanmada sadece uyarıcı genellemesi yapılabilir, davranış genellemesi mümkün değildir.
e) Edimsel koşullanmayı ortaya atan kişi Edward Lee Thordike’dır

19. Bireysel ilk zeka testi hangisidir?
a) Binet-Simon zeka testi
b) IQ zeka testi
c) Wechsler zeka ölçeği
d) Stanford-binet zeka ölçeği
e) Ordu alfa-ordu beta zeka testleri

20. Aşağıdakilerden hangisi Gardner’ın çoklu zeka kuramı içinde yer almaz?

a) Dille ilgili
b) İçsel zeka
c) Mantıksal zeka
d) Uzamsal zeka
e) Dışsal zeka

21. Üçlü zeka kuramı kime aittir?

a) Stenberg 
b) Gardner
c) Cattel
d) Spearmen
e) Pavlov

22. Zeka genel bir yapıdır ve varlığını her alanda hisssttirir diyerek zekayı g-faktörü olarak değerlendiren kişi kimdir?
a) Stenberg
b) Gardner
c) Cattel
d) Spearman
e) Pavlov

23. Aşağıdaki bilgilerden hangisinin akışkan zeka ve kristalleşmiş zeka ile ilgili yanlış bir ifadedir?
a) Akışkan zeka pek fazla eğitimden etkilenmez.
b) Kristalleşmiş zeka eğitimden çok etkilenir.
c) Kristalleşmiş zekaya göre sözel ya da sayısal eğitim basittir.
d) Akışkan zekaya göre ezber yapmak çok kolaydır.
e) Kristalleşmiş zeka eğitimden etkilenmezken, akışkan zeka eğitimden çok etkilenir.

24. Turizm işi yapan bir genç ilk iş hayatına atıldığında yabancıların konuştuğu dile merak salmış ve biraz öğrenmek istemiştir. Rusçada dobra veçır kendi dilinde iyi akşamlar demek olduğunu öğrenen genç bunu kendi aklına dilinde olan vinç sözcüğünü hatırlayarak getirmektedir. Bu genç hangi yöntemi kullanmıştır?

a) Kısa süreli bellekte geri getirme
b) Uzun süreli bellekte hatırlama
c) Kısa süreli bellekte lokus yöntemi
d) Uzun süreli bellekte anahtar sözcük yöntemi
e) Uzun süreli bellekte özümleme yöntemi

25. Bellekte saklanan bir bilginin yerinin tespit edilip, o bilginin kullanılmasını sağlayan süreç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Geri getirme
b) Hatırlama
c) Kodlama
d) Bulma
e) Saklama

26. Yeni bilgiyi varolan bilgiyle ilişkilendirmek için bilinçli olarak analiz etmeye ne denir?
a) Episodik bellek
b) Semantik bellek
c) Prosedürel bellek
d) Özümleme
e) Açık belek

27. Önce öğrenilen bilginin yeni öğrenilmiş bilgiyi geri getirmeyi engellediği zaman gerçekleşen unutma türüne ne denir?
a) Geriye doğru unutulmuş bilgi
b) Geriye doğru bozucu etki
c) İleriye doğru unutulmuş bilgi
d) Sadece unutulan bilgi
e) İleriye doğru bozucu etki

28. Telefonda arkadaşımızın söylediği 12345678 numarasını 12 .34.5678 olarak zihnimizde tutmaya çalışma aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a) Uzun süreli bellekte unutmayı önlemek 
b) Kısa süreli belleğin kapasitesini etkin kullanmak
c) Uzun süreli belleğin kapasitesini etkin kullanmak
d) Kısa süreli belleğe kodlama
e) Uzun süreli bellekten geri getirme

29. ‘‘Bütün onu oluşturan parçaların toplamından fazladır.’’ Deyişi ile ilgili olan psikoloji yaklaşımı hangisidir?
a) İşlevselci yaklaşım
b) İnsancıl yaklaşım
c) Yapısalcı yaklaşım
d) Davranışçı yaklaşım
e) Gestaltçı yaklaşım

30. Alfred Binet’e göre zeka nedir?
a)Yargılama yeteneği
b)Deneme yeteneği
c)Düşünme yeteneği
d)Kurulum yeteneği
e)İmgeleme yeteneği

Cevap anahtarı=1e 2c 3a 4c 5c 6d 7e 8b 9e 10d 11e 12a 13c 14e 15b 16d 17c 18d 19c 20e 21a 22d 23e 24d 25a 26d 27e 28b 29e 30a

Yorumlar
Ara
Loading
Facebook'ta Biz
E-posta Aboneliği
Son eklenenler e-postanıza gelsin ilk okuyan siz olun!
E-posta adresiniz... :

Popüler Yazılar